Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Jednorazowa refundacja kosztów z tytulu składek ZUS

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

7PRqBvb8oQ-OlCZpJIDjv8nW38C0Y0iiab8scsixVP49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

7Lx7x6Y4AZ6zPCYw7_HxbONKZsCVgRge-Gg7VtpG-J89KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

VLZne8nJ4MbqNGva2Eq2TcwPj_E4IbEGgdxkzwGRlL49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

gtjPj2sJob2ng-dKMBTqP3L-Y78M-jkrt-vk_Z987c09KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

RUC6WX7gm2SQg-GN6tYkyzRiEQEty5vh63r7-hVZomw9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

d_EJ7mhu11tWaFIGGJENYsLoK_96fT-CuvoEZGuHwVU9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

MUpwAB9Rh0pukpW1AnGKzICMZs86OOCNN1JcQWEImn49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

VADjhiv4Pa0gz4an5rJYNQsFV-Sn6Tv4glTyVjJndF89KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

t0Psf_JrTDH931l71y8kyXLGViFDfREFJilQlBZIq7E9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

Jednorazowa refundacja kosztów z tytulu składek ZUS

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków określonych powyżej.

Składki na ubezpieczenie społeczne - oznacza to składki:

 • na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek.

Refundacja uzyskana na podstawie zawartej umowy stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Przepisy dotyczące pomocy de minimis, mają zastosowanie do beneficjentów pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ww. ustawy przez beneficjenta pomocy publicznej należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną (jak też podmiot, który się o nią ubiega).

Do celów rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis stosuje się następujące definicje:

Przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania.

„jedno przedsiębiorstwo” – obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z póżn. zmian.)

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: jednorazowa refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne [ 12 ]
ikona DOCX Wniosek - refundacja składek ZUS (DOC) 12-02-15 21:34 24KB pobierz
ikona PDF Wniosek - refundacja składek ZUS (PDF) 12-02-15 21:34 349.31KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (DOC) 27-01-15 13:32 13.92KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (PDF) 27-01-15 13:32 403KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 2 - oferta pracy (DOC) 27-01-15 13:33 14.26KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 - oferta pracy (PDF) 27-01-15 13:36 398.64KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 27-01-15 13:39 24.07KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (PDF) 27-01-15 13:39 356.76KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3a - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (PDF) 27-01-15 13:40 520.33KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (PDF) 27-01-15 13:40 715.33KB pobierz
ikona DOCX Załacznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DOC) 27-01-15 13:40 13.51KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 27-01-15 13:40 334.74KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 09:04 | Redagował: Wiesława Bettker 2015-04-23 13:16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4198
 • 6qcRMQV8FFn2ykzdN5M9luaVpmMjJCiU8u53nRmc7rOXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • NoOnYf9DdF4Nhh2vifUYujk7evmE_x-6TeP0C0dFL7CXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • IERYrIZEKUozgPFKc1v-zGyXevyNgJBRQUYi-iQhMIiXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • iaeuD3jQAazPEYuJ2OPIFexT1NxfBKrjkh0G1TWG5LqXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • exlDrxYkttO7tfLYLV-vv1rQysPUyY-2CZ3Ju8vHnp-XOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • evC6hTEqfDZfGQxZeFq9HCWPVhRULqGLlnS2fRjG5vuXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • Ie7b1kg7qNQAjA03au_IwSdvrz3zvn-RFGjcLdFADmaXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • k5y7h__DgvOg4UpbP4jpgzJx_YXq89v6Mmj7b1hA_FSXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • 3JTDhVFftE1yce_sPWCSHxOSnZfHpxgtJLE7sdES5sCXOk-05FacS5Ry4AsNiJeu6AthPg84PO9BYXxGYx7ifqeULlVqTzh9BI53453Rfz4zoEMt9SBBf-NkN_8SocFQ

 • DfaMchw4pDgKNkWTux15p_iZ2pAy6sf4r7AG4_Y5Ex49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • xiGeVnIjOG33VqOWUVg2GhD8B5Iae3aYnxlednmtPwY9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • S_LxbGCrMEMM3Z0cQ_4gb-f2LC_G7i6KVSjHurNIovI9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • IRQrmgQrYvR2lqzQ1ttPxFhHxPUidziAnEVrRARY9zo9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • jgPMbxvfLCAzuZ-NGZoBfGS2DtzVKb9gs-_Pwu0q8c49KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • aaOJsMQLmCOYrij3I6Rvfcexl7_efwgl_EPF1SKV65Q9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • 1VMhufBhHGCn6jPywlnADhKnrtdlAhihhh1TyCZG_PY9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • Cwz_HxaogFJvq5mrq2XoMl6Mz7sOLJYeBYtS3Pzd8i09KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • bWRSWsZm6raUzTpGoxe7mOPeivAR3MLc7xZ2z9uBbds9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • uBbQYCYdQXm4xvWpLangxdXZx4Spl57fcw2FqZwaLPk9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

 • r3cfBBhYNv87wR0lIdkbcrnlGbCg7fxpfyz0HIYy-0I9KODtWnrO2vynQu_nj5YQ8BNzJAWOWRYnd96Ygah2lIdkoOfMmBDZ9c_70VO6CYOq1rhbzU3QXtVbfWgM-nWy

Projektowanie stron: IntraCOM.pl