Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Aktywizacja osób do 30 roku życia » "Praca dla młodych" - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

VohY5A2hH_IXI5GjVr9KOMHToppddUp8R8PpfmKZOT1UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

az5egyVXhEINw1WxIRWBbxGIr9CohcRTuI0VnYFwLkBUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

iQH39jCFrOYB86TX_rrDHmYHnvJKnGYcSk-HvPjzP3pUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

c-4E51XmLXk_nSv_LpRU-yrlGMNXqUxGzvzbzqUNU1tUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Np4WVs6SOCb57RSiTJKGbMgQvtaxb8c169Ijyfy2ie1UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

2-Ga7iPbKkvIJPYKenMG9s5OeKuPcQXUrjnVwaLajGdUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

vRKoOU7Iv6amyMmfooLDFGuctBECpeB49-0PQQ7lkydUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

vrl12c8RGLk6A_AGLtqc8I6JN1fIagZfhzp8jrsxk1hUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

riFnYDMAqXqLPuApsukpRjEJBhyvIN1hI4EnUs0uaIdUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

"Praca dla młodych" - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Niewywiązanie się z warunków umowy, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Przyczyny dotyczące zakładu pracy – oznacza to:

a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowanie przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Przepisy dotyczące pomocy de minimis, mają zastosowanie do beneficjentów pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ww. ustawy przez beneficjenta pomocy publicznej należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną (jak też podmiot, który się o nią ubiega).

Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) 
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmity ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z póżn. zmian.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: refundacja część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia [ 13 ]
ikona PDF ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2017 R. 26-01-18 12:48 455.16KB pobierz
ikona PDF SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU „PRACA DLA MŁODYCH” W 2017 R. 26-01-18 12:48 405.41KB pobierz
ikona DOCX Wniosek - praca dla młodych (DOC) 09-05-17 09:59 27.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek - praca dla młodych (PDF) 26-01-18 12:48 367.64KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (DOC) 09-05-17 09:59 17.01KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (PDF) 09-05-17 09:59 253.47KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 2 - oferta pracy (DOC) 26-01-18 12:49 14.92KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 - oferta pracy (PDF) 26-01-18 12:49 174.14KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 26-01-18 12:49 23.22KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:49 233.96KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3a - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (PDF) 26-01-18 12:49 520.33KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:49 715.33KB pobierz
ikona PDF Załacznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 26-01-18 12:49 334.79KB pobierz
Utworzono: 2016-01-13 11:22 | Redagował: Joanna Zander 2016-01-14 11:25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2488
 • WXzwPfSUndMrAveXGhf8ZIyNsCLXCFlFhVmwJa8JhqSo93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • AZoj7VM2uw_fk6MVq0ngcL_G17mBMi2OV2qd6uu0vNio93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • ZP9rocS0xwwSue4Pogn0lNRaLfwuxz5Yn99LuVdoEfWo93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • UISoG567DksGYq-GwqiI2OIz7n309HPQfXefOJ-bV1Go93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • vlHjdu-XN3e05t3uEJ8xQzgEal_DmYNqId-2GbwjqvSo93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • L-sdWfEaYfyn_46nXiClHlpaGF5EQq82nHA2hfTGlLio93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • WId0wRfrqHG0Ga7OEYvAwn6pXKiMcKmMseB1bbCpniao93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • i7m1160g4ixueza4dgE4UtwJrtKyBvr-g8yEc9lct7eo93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • THHq6zwd3hBGMBrE0A0pXEB4IHAEDn9fYmAnkPzpBvCo93Vovfi9F9tVUKIAvjIvhj7LizBq3zlxs9OE9idkqB6fpdyVMXkn_3Oo0ZKFiAVLVtvXZrLbFbA6Sj_YyOk8L5MAGfkBqKkz6szSbkw8fTqLE85WGRXr6APmZn5gFhw

 • EkVDj7-95CVaQ3EX9nRth-GAyhuF7YaY3pEXr_FOt1JUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • fgfN25afABe6HzrxRZ0smgb8KjEhFks2JTKtK7rdJvxUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • uZpUOUDfVu6uXqzQzxHTkgXFcxlAbepj5wNQKg20rHNUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • aLWB9NmeZgvmMlqA4UgAywYzdK4AYe5NfTghAztZ-_5UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • Jroki8u6jIoxOu66wsEGr-1fUJq5pWm4djgFYeX3RyVUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • UMpqGR1FnPCFT_SBJtj_F_azJ3FlLFAdP4k1nPFeHr1UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • s-Nm44onYvF8WxQ5OAdtUfpazP2T5BVYURwju-dQSR1UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • k5-fK_9EyjHROMEe9NRtGL81Hg7EWp4tHeCcz2ZDv51UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • ODBbRT5RuEbU_8y8Ih_rSCZGXM-OZ5HHN1bQXR-z7NlUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 05ZGB2KJOcXyJinZhKCUIDdG8G0BSBsNaSVLcqVy7BhUIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • yt4KfWrc9OIk7cuZQ29ZQ_-A7-VdOgd9XbmbbP1D2E5UIe9-qM3yXRqna4foBO52XlC3HSwvU-arUclbOVYgX558_5kvhcMZSrjDz8uPV_ppro0z5iiCrewAZL37MHyuhVXmT4v6C1U-SB3dHIYXNe7Vex1rvDco8gC798rt8PPFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl