Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Ustawowa definicja nienależnego świadczenia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

Ustawowa definicja nienależnego świadczenia

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadzenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

 1. świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
 2. świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
 3. zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78,
 4. koszty szkolenia przez osobę, która z własnej winy przerwała szkolenie lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innym przypadku świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie,
 5. koszty przygotowania zawodowego dorosłych przez osobę, która z własnej winy przerwała program tego przygotowania,  nie przystąpiła do egzaminu lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych,
 6. zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
 7. świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego,
 8. świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

Roszczenia do należnych, a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia pozostawienia ich do dyspozycji.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków oraz innych niewymienionych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy w szczególności refundacje uzyskiwane z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 • w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenia, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności,
 • dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania,
 • osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności,
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyrzynanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli odsetki takie wynikają z przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów, za okres od wydania decyzji do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji. Jeżeli jednak w terminie określonym w decyzji nie zostanie dokonana zapłata odroczonej należności lub należności rozłożonej na raty, od kwot pozostałych do spłaty nalicza się odsetki za zwłokę od terminu płatności, o którym mowa wyżej.

Zwrot świadczeń pobranych z Funduszu Pracy za pośrednictwem organu rentowego

W przypadku przyznania bezrobotnemu lub osobie, o której mowa w art. 43, prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres, za który pobierali zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia. Kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota zaliczona na poczet przyznanego świadczenia nie może być wyższa niż ustalona za poszczególne miesiące okresu, o którym mowa w ust. 1 wyżej, kwota emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, świadczenie rehabilitacyjnego, renty rodzinnej, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego świadczenia, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, który wypłacił zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy.

W przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres, w którym był bezrobotnym, pozbawienie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku następuje za okres, za który przyznano emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art.71 ust.2 pkt 1, rentę szkoleniową, rentę socjalną, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę rodzinną w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wypłata nienależnych świadczeń z Funduszu Pracy po śmierci osoby uprawnionej

Świadczenia z tytułu bezrobocia, przysługujące bezrobotnym i innym uprawnionym osobom stanowią ich prawa majątkowe i przychodzą po ich śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie braku takich osób, prawa te wchodzą do spadku.

Utworzono: 2012-09-17 08:59 | Redagował: Żaneta Sadowska 2014-06-03 12:29
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4811
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMZLTajlgD-bJBBj-hek8ONnKMIgSfZU5WvF4l9nlffBYfR_GLAgrlTcAB9vZ-KMm2Xk7Tnz4W5s7Y1v3peZjCe

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPgOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3gOnMUiO3gr19zjor5OfeCJOzzBLvfPIOsE50bBx6zR5jDNbe6mZDSLc56VukQEIXq9DK18Q5fLM2NRuac1Pi8

Projektowanie stron: IntraCOM.pl