Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu

Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie przysługuje stypendium, które jest przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia szkolenia, do dnia jego zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa bezrobotnego w szkoleniu.

 1. Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, z zastrzeżeniem pkt. 6.
 2. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 3. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu  Pracy.
 4. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.
 5. Stypendium za okres szkolenia jest naliczane na podstawie listy obecności prowadzonej i przekazanej przez instytucję szkoleniową.
 6. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby.
 7. Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.Do stypendium tego nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości, o której mowa w punkcie 4. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

Stypendium za okres szkolenia nie przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, jest żołnierzem rezerwy, pobiera rentę szkoleniową, pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 6. pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.  poz. 149 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)
Utworzono: 2012-09-19 11:26 | Redagował: Wiesława Bettker 2015-04-23 13:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4151
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPltBQvuJ1JGHitQRQDYbieLmOqqEmHJhDdSFKatt_qLC8T61QnUONBrzGg9bFcOw4gDG31cxz_N7M1PlSIiF5T

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNqkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1qkcbvJieoTf6-J0iWQ8VYTPXIQpGxXqazvl5PuiicH4dxtEDKxlRkcn4I0TZVbD_L0s7qove7BGjs0EIfcb9A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl